Τα τμήματά μας…

Για κάθε ηλικία δημιουργήσαμε ξεχωριστό ημερήσιο πρόγραμμα, που ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε ηλικίας . Όλα τα προγράμματα στηρίζονται σε πανεπιστημιακά ερευνητικά δεδομένα .

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό- Νηπιαγωγείο «Η ΚΙΒΩΤΟΣ» διαθέτουμε τα εξής τμήματα:

  • 1 Βρεφικό (2μηνών-2,5 ετών)

  • 2 Μεταβρεφικά(2,5-3 ετών)

  • 2 Προπρονήπια(3-4 ετών)

  • 2  Προνήπια (4-5 ετών)

  • 1  Νήπια (5-6 ετών)

Η Κατανομή του προσωπικού

     Τα προπρονηπιακά, τα μεταβρεφικά και το βρεφικό  τμήμα είναι στελεχωμένα με βρεφονηπιοκόμους (απόφοιτες των αντίστοιχων σχολών).

     Τα τμήματα του νηπιαγωγείου των προνηπίων και των προπρονηπίων είναι στελεχωμένα με νηπιαγωγούς (απόφοιτες των αντίστοιχων σχολών).