Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

Με τον όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη μορφή διδασκαλίας, στην οποία η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα, μέσα από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και όχι μεμονωμένα. Ένα θέμα το οποίο διδάσκεται με βιωματικό τρόπο, συνδέεται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως μελέτη περιβάλλοντος, φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά.

     Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, όπου δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, τη συμμετοχή, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από το διαθεματικό τρόπο διδασκαλίας παιδιά και νηπιαγωγοί γίνονται συνδημιουργοί στη διαδικασία της μάθησης.

     Στο τέλος κάθε Διαθεματικής Εργασίας γίνεται καταγραφή των σχεδίων αυτών και διανέμεται στους γονείς.