Βρέστε ανά δύο ίδιους ήχους

H ΚιβωτοAντιστοίχιση ήχων ανά δύο 5x4